سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
329تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1394/09/181200
329تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1392/05/131000
329تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1391/12/21750
329تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1390/06/15550