يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
318تامين اجتماعي70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1392/05/211900
318تامين اجتماعي70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1391/08/081000
318تامين اجتماعي70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1391/07/19900
318تامين اجتماعي70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1387/02/07620