جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9464تامين اجتماعي70کپسول - کليندامايسين - 300mg1393/10/065000
9464تامين اجتماعي70کپسول - کليندامايسين - 300mg1392/05/134200
9464تامين اجتماعي70کپسول - کليندامايسين - 300mg1391/12/213000
9464تامين اجتماعي70کپسول - کليندامايسين - 300mg1389/04/021800