چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
309تامين اجتماعي0کپسول - کليندامايسين - 150mg1395/05/128500
309تامين اجتماعي70کپسول - کليندامايسين - 150mg1393/10/062500
309تامين اجتماعي70کپسول - کليندامايسين - 150mg1392/05/132200
309تامين اجتماعي70کپسول - کليندامايسين - 150mg1391/12/211600
309تامين اجتماعي70کپسول - کليندامايسين - 150mg1390/05/081200