سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
287تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/03/2026000
287تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/08/3026000
287تامين اجتماعي75کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/03/2044000
287تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/03/2026000
287تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/03/0526000
287تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1392/04/312400
287تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1384/08/281200