دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1758تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/08/1013000
1758تامين اجتماعي75کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/08/010
1758تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/03/2013000
1758تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/03/2013000
1758تامين اجتماعي75کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/03/2022000
1758تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/03/0513000
1758تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1392/05/241200
1758تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1392/05/01600
1758تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1387/12/22600