سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
288تامين اجتماعي75کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/08/010
288تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/08/010
288تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/03/206500
288تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/08/306500
288تامين اجتماعي75کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/03/2011000
288تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/03/206500
288تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/03/056500
288تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1392/05/16600
288تامين اجتماعي100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1384/08/28300