يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
245تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 500mg1393/07/023000
245تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 500mg1392/11/272500
245تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 500mg1392/05/132200
245تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 500mg1391/06/281200
245تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 500mg1387/09/121000