جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
243تامين اجتماعي0کپسول - سفالکسين - 250mg1395/05/121800
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1393/07/021600
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1392/11/271250
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1392/05/131000
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1391/06/28750
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1387/09/12550