سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1393/07/021600
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1392/11/271250
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1392/05/131000
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1391/06/28750
243تامين اجتماعي70کپسول - سفالکسين - 250mg1387/09/12550