پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1913تامين اجتماعي0کپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1392/07/230
1913تامين اجتماعيکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1391/08/16700