سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1913تامين اجتماعي0کپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1392/07/230
1913تامين اجتماعيکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1391/08/16700