پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7496تامين اجتماعي70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1392/05/158400
7496تامين اجتماعي70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1391/04/176000
7496تامين اجتماعي70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1390/05/184680