جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7495تامين اجتماعي70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg1392/05/134200
7495تامين اجتماعي70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg1391/04/173000
7495تامين اجتماعي70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg1390/05/182380