پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
195تامين اجتماعي90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1394/09/188000
195تامين اجتماعي90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1394/03/168000
195تامين اجتماعي90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1394/02/156200
195تامين اجتماعي90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1394/02/140
195تامين اجتماعي90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/09/140
195تامين اجتماعي90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/09/146200
195تامين اجتماعي70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/09/173750
195تامين اجتماعي70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/02/103750
195تامين اجتماعي70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1392/05/136200
195تامين اجتماعي70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1391/09/264000
195تامين اجتماعي70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1391/05/213200
195تامين اجتماعي70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1390/07/172760