شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18986تامين اجتماعي90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/07/28600000
18986تامين اجتماعي90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/26600000
18986تامين اجتماعي86کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/07/280
18986تامين اجتماعي81کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/07/280
18986تامين اجتماعي70کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/07/280
18986تامين اجتماعي81کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/06/31600000
18986تامين اجتماعي86کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/04/04700000
18986تامين اجتماعي70کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/26600000
18986تامين اجتماعي70کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/262400000
18986تامين اجتماعي70کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/03/20800000
18986تامين اجتماعي90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/03/05480000
18986تامين اجتماعي90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1392/05/13700000
18986تامين اجتماعي90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1391/10/13500000