شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7659تامين اجتماعي70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1394/08/1365000
7659تامين اجتماعي70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1393/08/010
7659تامين اجتماعي70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1393/03/2062500
7659تامين اجتماعي70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1392/07/0862500
7659تامين اجتماعي70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1392/07/0262500