شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2408تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 500mg1392/05/139000
2408تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 500mg1391/07/196500
2408تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 500mg1389/09/084500