يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
123تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1392/05/137000
123تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1391/07/195000
123تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1385/01/193000