جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
123تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1392/05/137000
123تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1391/07/195000
123تامين اجتماعي70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1385/01/193000