چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
85تامين اجتماعي0کپسول - آمپي سيلين - 500mg1395/05/132700
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1394/01/082500
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1393/07/121850
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1392/05/141100
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1391/12/21800
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1387/09/12650