جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1394/01/082500
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1393/07/121850
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1392/05/141100
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1391/12/21800
85تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1387/09/12650