جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
84تامين اجتماعي0کپسول - آمپي سيلين - 250mg1395/05/131400
84تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1393/07/121100
84تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1392/05/14700
84تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1391/12/21500
84تامين اجتماعي70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1387/09/12370