دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
77تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1394/01/082700
77تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1392/05/132000
77تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1391/12/21850
77تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1391/04/17700
77تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1390/05/18560