جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
76تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1394/01/081500
76تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1392/05/141100
76تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1391/12/21550
76تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1391/04/17400
76تامين اجتماعي70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1390/05/18320