دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
51تامين اجتماعي70کپسول - آمانتادين - 100mg1393/10/171000
51تامين اجتماعي70کپسول - آمانتادين - 100mg1392/05/13900
51تامين اجتماعي70کپسول - آمانتادين - 100mg1391/12/21500
51تامين اجتماعي70کپسول - آمانتادين - 100mg1391/08/16450
51تامين اجتماعي70کپسول - آمانتادين - 100mg1390/07/23360