دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18تامين اجتماعي84کپسول - آسيترتين - 25mg1393/08/010
18تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 25mg1393/08/1050000
18تامين اجتماعي84کپسول - آسيترتين - 25mg1393/03/2050000
18تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 25mg1393/03/0540000
18تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 25mg1392/07/2850000
18تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 25mg1392/07/1460000
18تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 25mg1392/05/1328600
18تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 25mg1391/10/2725000
18تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 25mg1391/01/2324000
18تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 25mg1390/12/2020010