شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 10mg1393/12/1820000
17تامين اجتماعي85کپسول - آسيترتين - 10mg1393/08/010
17تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 10mg1393/08/1024000
17تامين اجتماعي85کپسول - آسيترتين - 10mg1393/03/2024000
17تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 10mg1393/03/0520000
17تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 10mg1392/07/1424000
17تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 10mg1392/05/3013785
17تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 10mg1392/05/1313785
17تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 10mg1391/04/2011500
17تامين اجتماعي90کپسول - آسيترتين - 10mg1388/06/249800