دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1265تامين اجتماعي70قرص واژينال - تريپل سولفا - -1392/08/202100
1265تامين اجتماعي70قرص واژينال - تريپل سولفا - -1392/05/191600
1265تامين اجتماعي70قرص واژينال - تريپل سولفا - -1391/12/211200
1265تامين اجتماعي70قرص واژينال - تريپل سولفا - -1390/06/22770