دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
924تامين اجتماعي0قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1395/01/283000
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1392/09/201800
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1392/05/161600
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1391/12/211200
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1391/07/19800
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1387/10/11500