سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1392/09/201800
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1392/05/161600
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1391/12/211200
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1391/07/19800
924تامين اجتماعي70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1387/10/11500