پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
846تامين اجتماعي70قرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1394/07/062100
846تامين اجتماعي70قرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1392/09/201800
846تامين اجتماعي70قرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1391/12/211000
846تامين اجتماعي70قرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1390/06/22660