پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3005تامين اجتماعي70قرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1394/09/0318000
3005تامين اجتماعي70قرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1393/02/2718000
3005تامين اجتماعي70قرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1391/12/028700
3005تامين اجتماعي70قرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1391/03/2822000
3005تامين اجتماعي70قرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1389/02/1120000