پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
998تامين اجتماعي70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1394/10/1414000
998تامين اجتماعي70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1394/07/0115000
998تامين اجتماعي70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1393/05/2915000
998تامين اجتماعي70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1392/12/0611000
998تامين اجتماعي70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1391/02/165000
998تامين اجتماعي70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1389/09/234450