پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
199تامين اجتماعي70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1392/08/143100
199تامين اجتماعي70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1391/06/201400
199تامين اجتماعي70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1387/09/061220