سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
199تامين اجتماعي70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1392/08/143100
199تامين اجتماعي70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1391/06/201400
199تامين اجتماعي70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1387/09/061220