يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5398تامين اجتماعي70قرص - سنالاکس - 30mg1394/08/17933
5398تامين اجتماعي70قرص - سنالاکس - 30mg1392/09/16766
5398تامين اجتماعي70قرص - سنالاکس - 30mg1392/02/16566
5398تامين اجتماعي70قرص - سنالاکس - 30mg1391/03/24500