پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6228تامين اجتماعي70قرص - بولدولاکس - -1394/08/171000
6228تامين اجتماعي70قرص - بولدولاکس - -1392/07/02500