سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6228تامين اجتماعي70قرص - بولدولاکس - -1394/08/171000
6228تامين اجتماعي70قرص - بولدولاکس - -1392/07/02500