سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1967تامين اجتماعي70قرص - سنامد - 650mg1394/08/171600
1967تامين اجتماعي70قرص - سنامد - 650mg1393/09/181400
1967تامين اجتماعي70قرص - سنامد - 650mg1392/09/161120
1967تامين اجتماعي70قرص - سنامد - 650mg1392/02/16840
1967تامين اجتماعي70قرص - سنامد - 650mg1391/03/07640