يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1784تامين اجتماعي70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1394/08/172000
1784تامين اجتماعي70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1393/07/121733
1784تامين اجتماعي70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1392/09/161433
1784تامين اجتماعي70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1392/07/021200
1784تامين اجتماعي70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1392/02/163000
1784تامين اجتماعي70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1391/03/061000