سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2468تامين اجتماعي70قرص - پروستاتان - FC1394/08/172400
2468تامين اجتماعي70قرص - پروستاتان - FC1393/07/122066
2468تامين اجتماعي70قرص - پروستاتان - FC1392/09/161733
2468تامين اجتماعي70قرص - پروستاتان - FC1392/07/021500
2468تامين اجتماعي70قرص - پروستاتان - FC1391/03/011266