سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1940تامين اجتماعي70قرص - پرفوران - SC1394/08/172400
1940تامين اجتماعي70قرص - پرفوران - SC1393/07/122066
1940تامين اجتماعي70قرص - پرفوران - SC1392/09/161700
1940تامين اجتماعي70قرص - پرفوران - SC1392/07/021433
1940تامين اجتماعي70قرص - پرفوران - SC1392/02/163500
1940تامين اجتماعي70قرص - پرفوران - SC1391/03/071166