چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13497تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - Boxi1394/08/171600
13497تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - Boxi1393/07/121400
13497تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - Boxi1392/09/161166
13497تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - Boxi1392/07/02866
13497تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - Boxi1392/02/16866