يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
187تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1394/08/231600
187تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1393/07/161400
187تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1392/09/181200
187تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1392/02/18920