پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
187تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1394/08/231600
187تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1393/07/161400
187تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1392/09/181200
187تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1392/02/18920