سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1389تامين اجتماعي70قرص - آنتوم - 650mg1394/08/17700
1389تامين اجتماعي70قرص - آنتوم - 650mg1393/09/18600
1389تامين اجتماعي70قرص - آنتوم - 650mg1392/09/16450
1389تامين اجتماعي70قرص - آنتوم - 650mg1392/07/02340
1389تامين اجتماعي70قرص - آنتوم - 650mg1392/02/16340
1389تامين اجتماعي70قرص - آنتوم - 650mg1391/02/25280