پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1309تامين اجتماعي70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1393/06/081200
1309تامين اجتماعي70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1392/05/211110
1309تامين اجتماعي70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1391/10/06580
1309تامين اجتماعي70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1391/02/03530
1309تامين اجتماعي70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1390/04/22480