يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1394/07/25750000
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1394/06/15870000
6382تامين اجتماعي70قرص - وريکونازول - 200mg1394/04/22870000
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1393/12/19870000
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1393/03/20650000
6382تامين اجتماعي86قرص - وريکونازول - 200mg1393/04/011094500
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1393/01/16650000
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1392/07/03385000
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1392/07/01500000
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1392/06/23385000
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1392/06/041130000
6382تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1391/12/16385000