يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11614تامين اجتماعي70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1395/01/282750
11614تامين اجتماعي70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1393/11/042500
11614تامين اجتماعي70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/11/082150
11614تامين اجتماعي70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/05/131800
11614تامين اجتماعي70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1392/01/111200
11614تامين اجتماعي70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1390/06/22940