دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1289تامين اجتماعي70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1392/05/19800
1289تامين اجتماعي70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1391/08/09600
1289تامين اجتماعي70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1390/06/22400